Předměty

Informatika

Informatika umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání ve všech ostatních předmětech i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Výuka informatiky a výpočetní techniky je vyučována na nižším gymnáziu ve všech ročnících (prima, sekunda a kvarta po jedné vyučovací hodině týdně a v třídě tercie ve dvouhodinových vyučovacích hodinách). Výuka je zaměřena dle nového RVP na výuku a praktickou aplikaci algoritmizace a programování. Žáci se naučí programovat ve Scratchi, stavět a programovat roboty za pomocí robotických stavebnic LEGO Mindstorms a programovatelných desek BBC Micro:bit.

Na vyšším gymnáziu je výuka IVT vyučována ve druhém a čtvrtém ročníku dvě hodiny týdně. Od školního roku 2023/2024 je nově informatika ve 2. ročníku vyučována dle požadavků nového RVP. V rámci volitelných seminářů je ve třetím a čtvrtém ročníku žákům nabízen seminář z programování (Seminář z programování 1 pro 3. ročník, Seminář z programování 2 pro 4. ročník).

Od školního roku 2023/2024 probíhá na naší škole kroužek z programování pod vedením odborníka z praxe a vyučujícího IT. Tento kroužek je určen žákům z řad především 3. a 4. ročníku a slouží jako nástavba semináře z programování (1 a 2).

Třídy jsou v hodinách informatiky dělené na dvě skupiny s maximálním počtem 16 žáků. Výuka probíhá ve dvou odborných učebnách vybavených dataprojektorem, IT pomůckami a žákovskými PC připojenými na internet.

V rámci výuky jsou žáci zapojování do různých soutěží, např. Bobřík informatiky, Bezpečný internet, atd. Výuka někdy bývá doplňována o občasné exkurze zaměřené na poznání oborů, které patří do oblasti IT.

Maturita z IVT se koná formou ústní zkoušky, která je složena z části teoretické a praktické (programování).

Nabídka soutěží pro nadšené informatiky

školní rok 2023/2024

Bobřík informatiky – Termín 6. – 20.11.2023, více informaci zde, garant M. Kubiczek

Bezpečný internet – Termín od 2. 11. 2023 - 29. 2. 2024,  více info www.KPBI.cz

Orlovská soutěž v programování – Termín říjen 2023, garant M. Kubiczek,  organizuje t.jurdic@nosch.cz

Dobrovolné pro žáky (v případě zájmu): · Tour de app,           https://tourdeapp.cz/vzdelavaci-materialy, garant M. Kubiczek


 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Danuše Chrastecká - chrastecka@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Danuše Chrastecká
M, IVT
Mgr. Pavel Krč
D, ZSV, IVT
Mgr. Michal Kubiczek
D, ZSV, IVT

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů