Maturity

Profilová část maturitní zkoušky 2023

I.

Ředitelka školy stanovila podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) ve znění pozdějších předpisů počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023:

  1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří (společná část matematika), nebo čtyř povinných zkoušek.
  2. Každý maturující  žák koná profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a v případě, kdy koná ve společné části zkoušku z cizího jazyka, koná v profilové zkoušce ústní a písemnou zkoušku z tohoto jazyka. 
  3. Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelkou školy.

II.

Ředitelka školy stanovila formu konání zkoušek

Předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk se konají formou

  • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 
  • písemné práce neveřejné

Ostatní předměty z nabídky povinných a nepovinných zkoušek se konají   formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Pro každou zkoušky stanovila a zveřejnila na školní informační nástěnce a na webových stránkách školy 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Zadání témat písemné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizích jazyků bude provedeno bezprostředně před konáním příslušné zkoušky.

III.

Ředitelka školy určila v souladu s § 79, odst. 3 ŠZ nabídku povinných a nepovinných zkoušek.  

Nabídka zkoušek                                              Forma

Český jazyk a literatura                                      Ústní zkouška

                                                                            Písemná práce                    

Cizí jazyk                                                           Ústní zkouška (příprava na zkoušku trvá 20 minut)

(anglický, španělský, německý)                         Písemná práce        

Matematika                                                         Ústní zkouška

Fyzika                                                                 Ústní zkouška

Informatika a VT                                                Ústní zkouška (příprava za zkoušku trvá 30 minut)

Základy společenských věd                               Ústní zkouška

Dějepis                                                                Ústní zkouška

Zeměpis                                                              Ústní zkouška

Biologie                                                              Ústní zkouška

Deskriptivní geometrie                                       Ústní zkouška        

Chemie                                                               Ústní zkouška

Obsah a průběh profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka vychází z pravidel stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

 Žák, který koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň čtyři povinné zkoušky, může pořádat ředitelku školy o nahrazení zkoušky z jednoho cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z cizího jazyka doloženým jazykovým certifikátem, a to zkouškou na úrovni minimálně B2 

 Žák, který se přihlásí k nepovinné zkoušce, se nemůže později ze zkoušky odhlásit. V případě neúčasti u zkoušky bude na vysvědčení hodnocen „5 – nedostatečně“ 

 IV.

Ředitelka školy určila v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona v návaznosti na rozhodnutí MŠMT  termíny ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky.

Maturity 2023 – jarní zkušební období

do 1. 12. 2022             podání přihlášky žáka ředitelce školy

do 20. 12. 2022           předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru

4.dubna 2023              maturitní písemná práce z českého jazyka 

5.dubna 2023              maturitní písemná práce z druhého cizího jazyka

5.dubna 2023              maturitní písemná práce z anglického jazyka

2.5..- 5. 5. 2023            didaktické testy společné části MZ

16. – 26. 5. 2023         ústní profilové zkoušky

Červen 2023               předběžný termín předání maturitních vysvědčení 

Maturity 2023 – podzimní zkušební období - náhradní a opravné  zkoušky

do 26. 6. 2023        podání přihlášky žáka řediteli školy

do 4. 7. 2023          předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru

Termíny pro didaktické testy společné části maturitní zkoušky, termíny pro ústní zkoušky a písemné zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou stanoveny v návaznosti na stanovení termínů Cermatem.

 V.

 Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť, způsob hodnocení každé zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek budou stanovena nejpozději před započetím zkoušek. Toto stanovení hodnocení bude zveřejněno na webových stránkách školy a na školní informační nástěnce. 

 V Havířově 5.9.2022                                                            PhDr. Mgr. Hana Čížová, v.r. ředitelka školy 

 

Jmenování zkušební maturitní komise

V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. v účinném znění,§ 35, ods. 4 a) jmenuje ředitelka školy PhDr. Hana Čížová místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise 2023 pro ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2023 


Stanovení profilové části MZ 2023

Ředitelka školy v souladu s legislativou stanovuje profilovou část maturitní zkoušky pro rok 2023.

Maturitní témata zkoušek profilové části

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Školní seznam literárních děl

Dne 30.9.2022 byl zveřejněn  Seznam literárních děl 2023 k profilové ústní maturitní zkoušce z českého jazyka.