Maturity

Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

I.

Ředitelka školy stanovila podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) ve znění pozdějších předpisů počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022:

  1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří (společná část matematika), nebo čtyř povinných zkoušek.
  2. Každý maturující  žák koná profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a v případě, kdy koná ve společné části zkoušku z cizího jazyka, koná v profilové zkoušce ústní a písemnou zkoušku z tohoto jazyka. 
  3. Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelkou školy.

II.

Ředitelka školy stanovila formu konání zkoušek

Předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk se konají formou

  • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 
  • písemné práce neveřejné

Ostatní předměty z nabídky povinných a nepovinných zkoušek se konají  formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Pro každou zkoušky stanovila a zveřejnila na školní informační nástěnce a na webových stránkách školy 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Zadání témat písemné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizích jazyků bude provedeno bezprostředně před konáním příslušné zkoušky.

III.

Ředitelka školy určila v souladu s § 79, odst. 3 ŠZ nabídku povinných a nepovinných zkoušek.  

Nabídka zkoušek                                              Forma

Český jazyk a literatura                                   Ústní zkouška (příprava na zkoušku trvá 20 minut) 

                                                                            Písemná práce                    

Cizí jazyk                                                            Ústní zkouška (příprava na zkoušku trvá 20 minut)

(anglický, španělský, ruský, německý)          Písemná práce        

Matematika                                                       Ústní zkouška

Fyzika                                                                 Ústní zkouška

Informatika a VT                                               Ústní zkouška (příprava za zkoušku trvá 30 minut)

Základy společenských věd                             Ústní zkouška

Humanitní propedeutika                                 Ústní zkouška        

Dějepis                                                                Ústní zkouška

Zeměpis                                                              Ústní zkouška

Biologie                                                               Ústní zkouška

Deskriptivní geometrie                                     Ústní zkouška        

Chemie                                                               Ústní zkouška

Obsah a průběh profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka bude stanoven prováděcím předpisem MŠMT.

Žák, který koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň čtyři povinné zkoušky, může pořádat ředitelku školy o nahrazení zkoušky z jednoho cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z cizího jazyka doloženým jazykovým certifikátem, a to zkouškou na úrovni minimálně B2. 

Žák, který se přihlásí k nepovinné zkoušce, se nemůže později ze zkoušky odhlásit. V případě neúčasti u zkoušky bude na vysvědčení hodnocen „5 – nedostatečně“ .

IV.

Ředitelka školy určila v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona v návaznosti na rozhodnutí MŠMT termíny ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky.

Maturity 2022 – jarní zkušební období

do 1. 12. 2021             podání přihlášky žáka ředitelce školy

do 20. 12. 2021           předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru

6.dubna 2022              maturitní písemná práce z českého jazyka 

7.dubna 2022              maturitní písemná práce z druhého cizího jazyka

8.dubna 2022             maturitní písemná práce z anglického jazyka

2.5..- 5. 5. 2022           didaktické testy společné části MZ

16. – 27. 5. 2022         ústní profilové zkoušky

8. června 2022           předání maturitních vysvědčení  žákům 8.A

9. června 2022           předávání maturitních vysvědčení žákům 4.A4 a 4.B4

Maturity 2022 – podzimní zkušební období - náhradní a opravné  zkoušky

do 27. 6. 2022          podání přihlášky žáka řediteli školy

do 5. 7. 2022            předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru

Termíny pro didaktické testy společné části maturitní zkoušky, termíny pro ústní zkoušky a písemné zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou stanoveny v návaznosti na stanovení termínů Cermatem. 

V.

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť, způsob hodnocení každé zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek budou stanovena nejpozději před započetím zkoušek. Toto stanovení hodnocení bude zveřejněno na webových stránkách školy a na školní informační nástěnce. 

 V Havířově 26.10.2021                                                                    PhDr. Mgr. Hana Čížová, v.r.

      ředitelka školy 


Jmenování zkušební maturitní komise

V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. v účinném znění,§ 35, ods. 4 a) jmenuje ředitelka školy PhDr. Hana Čížová místopředsedu a další členy zkušební  Členové maturitní komise 2022 pro ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 a pro ústní zkoušku profilové části v podzimním termínu Maturitní komise podzim 2022.pdf


Stanovení profilové části MZ 2022

Ředitelka školy v souladu s legislativou stanovuje profilovou část maturitní zkoušky pro rok 2022.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Školní seznam literárních děl

Dne 26.10.2021 byl zveřejněn Školní seznam literárních děl z ústní maturitní zkoušce z českého jazyka.