Maturity

Stanovení maturitní zkoušky 2024

I.

Ředitelka školy stanovila podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) ve znění pozdějších předpisů počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024:

  1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří (společná část matematika), nebo čtyř povinných zkoušek.
  2. Každý maturující  žák koná profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a v případě, kdy koná ve společné části zkoušku z cizího jazyka, koná v profilové zkoušce ústní a písemnou zkoušku z tohoto jazyka. 
  3. Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelkou školy.

II.

Ředitelka školy stanovila formu konání zkoušek

Předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk se konají formou

  • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 
  • písemné práce neveřejné

Ostatní předměty z nabídky povinných a nepovinných zkoušek se konají   formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Pro každou zkoušky stanovila a zveřejnila na školní informační nástěnce a na webových stránkách školy 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Zadání témat písemné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizích jazyků bude provedeno bezprostředně před konáním příslušné zkoušky.

III.

Ředitelka školy určila v souladu s § 79, odst. 3 ŠZ nabídku povinných a nepovinných zkoušek.  

Nabídka zkoušek                                              Forma

Český jazyk a literatura                                      Ústní zkouška

                                                                            Písemná práce                    

Cizí jazyk                                                           Ústní zkouška (příprava na zkoušku trvá 20 minut)

(anglický, španělský, ruský, německý)              Písemná práce        

Matematika                                                         Ústní zkouška

Fyzika                                                                 Ústní zkouška

Informatika a VT                                                Ústní zkouška (příprava za zkoušku trvá 30 minut)

Základy společenských věd                               Ústní zkouška

Dějepis                                                                Ústní zkouška

Zeměpis                                                              Ústní zkouška

Biologie                                                              Ústní zkouška

Chemie                                                               Ústní zkouška

Obsah a průběh profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka vychází z pravidel stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

 Žák, který koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň čtyři povinné zkoušky, může pořádat ředitelku školy o nahrazení zkoušky z jednoho cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z cizího jazyka doloženým jazykovým certifikátem, a to zkouškou  pro první cizí jazyk na úrovni minimálně B2, pro druhý cizí jazyk na úrovni minimálně B1. 

 Žák, který se přihlásí k nepovinné zkoušce, se nemůže později ze zkoušky odhlásit. V případě neúčasti u zkoušky bude na vysvědčení hodnocen „5 – nedostatečně“ 

 IV.

Ředitelka školy určila v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona v návaznosti na rozhodnutí MŠMT  termíny ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky.

Maturity 2024 – jarní zkušební období

do 1. 12. 2023             podání přihlášky žáka ředitelce školy

do 20. 12. 2023           předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru

3.dubna 2024              maturitní písemná práce z českého jazyka 

4.dubna 2024              maturitní písemná práce z druhého cizího jazyka

4.dubna 2024              maturitní písemná práce z anglického jazyka

2.5..- 5. 5. 2024            didaktické testy společné části MZ

20. – 31. 5. 2024         ústní profilové zkoušky

Červen 2024               předběžný termín předání maturitních vysvědčení 

Maturity 2024 podzimní zkušební období - náhradní a opravné  zkoušky

do 25. 6. 2024        podání přihlášky žáka řediteli školy

do 4. 7. 2024          předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru                           

Termíny pro didaktické testy společné části maturitní zkoušky, termíny pro ústní zkoušky a písemné zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou stanoveny v návaznosti na stanovení termínů Cermatem.

 V.

 Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť, způsob hodnocení každé zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek budou stanovena nejpozději před započetím zkoušek. Toto stanovení hodnocení bude zveřejněno na webových stránkách školy a na školní informační nástěnce. 

 V Havířově 30.9.2023                                                            PhDr. Mgr. Hana Čížová, v.r. ředitelka školy 

 

Jmenování zkušební maturitní komise

V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. v účinném znění,§ 35, ods. 4 a) jmenuje ředitelka školy PhDr. Hana Čížová místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro ústní zkoušky a písemné práce profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2023 

Maturitní komise 2024

Stanovení profilové části MZ 2024

Ředitelka školy v souladu s legislativou stanovuje profilovou část maturitní zkoušky pro rok 2024.

Maturitní témata zkoušek profilové části 2024

Záznamový arch pro studenty AJ

Záznamový arch pro studenty CJL

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Školní seznam literárních děl 2024

Dne 26.9.2023 zveřejňujeme  Školní seznam-literarnich-del-2023 - 2024 definitivní verze    k profilové ústní maturitní zkoušce z českého jazyka.

Platný  vzor seznamu četby, maturanti využijí pro tvorbu svého seznamu - vytisknou a podepsaný odevzdají svému vyučujícímu Cjl

Informace k možnosti uznání jazykového certifikátu zde

zadost-o-nahrazeni-zkousky