Předměty

Ruský jazyk

Ruský jazyk se jako další cizí jazyk vyučuje s tříhodinovou týdenní dotací od sekundy po oktávu v osmiletém studiu a od 1. do 4. ročníku ve čtyřletém studiu. Výuka probíhá v dělených třídách metodou frontální výuky, práce ve dvojicích, skupinové práce i projektového vyučování. Základní materiál pro studenty osmiletého gymnázia představuje šestidílná řada učebnic Pojechali a učebnice Ruština - maturitní příprava a řada učebnic Klass! pro studenty čtyřletého gymnázia, která je doplněna audionahrávkami a integrovaným pracovním sešitem. Dále jsou dle potřeby využívány doprovodné učební materiály, videonahrávky a internet, neboť výuka probíhá zejména v odborných učebnách vybavených  interaktivními tabulemi a dataprojektory.

V počáteční fázi výuky se žáci seznamují s azbukou, učí se číst i psát. Postupně se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života, správně konverzovat ve známých kontextech, vhodně reagovat na sdělení a porozumět mluvenému i písemnému projevu. Spolu s rozšiřováním jazykových kompetencí se žáci setkávají i s reáliemi rusky mluvících zemí.

Součástí vyučování jsou také hry, soutěže, dramatizace a zpěv. Talentovaní studenti se mohou zúčastnit krajského kola přehlídky Puškinův památník, konverzační soutěže v ruském jazyce, překladatelské soutěže, soutěže Jazyky hrou. 

Nabídka soutěží pro nadšence pro ruský jazyk: 

Puskinuv-pamatnik- termín bude pro školní rok 2023-24 vypsán, více info I. Mastná                                                                                              

Recitačně pěvecká soutěž druhého cizího jazyka, organizuje škola, proběhne duben 2024


Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Kamila Rozbrojová - rozbrojova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Magdalena Hochfeld
Z, Rj, Vv
Mgr. Irena Mastná
Aj, Rj, Z
Mgr. Dagmar Mlčochová
Aj, Rj, Ov
Mgr. Eva Zdráhalová
Aj, Rj, D

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů