Co se nám podařilo

Co se nám společně v posledních letech podařilo 

Školní rok 2019-2020

 • Pedagogové vypracovali rozsáhlý ŠAP (Školní akční plán), který nastavil směřování školy pro následujících pět let
 • Pracovní skupina připravila žádost o dotaci z EU v programu Šablony II (naše škola zahájila zapojování se do projektů EU). Projekt byl schválen a čerpán 02/2020 – 01/2022
 • Významně se rozšířila nabídka školních klubů  a kroužků dotovaných městem Havířov
 • Od února byla ve škole zřízena pozice školní asistentky, jejímž úkolem bylo věnovat se žákům se SVP
 • Od března se škola musela vyrovnat s nebývalou situací – plošné uzavření škol a pozvolný přechod na částečnou distanční výuku on-line, škola si během 14 dnů nastavila pravidla, žáci dostávali úkoly přes bakaláře, výuka pokračovala v nové podobě.  Pro online výuku škola zakoupila notebooky s dotykovou obrazovkou, grafické tablety wacom, kameru, tablety pro žáky k zapůjčení.
 • Do učebny zeměpisu jsme díky projektu zakoupili IPady
 • Vybudovali jsme novou učebnu – kuchyňku pro žáky, jednou týdně se zde učí vařit terciáni v rámci občanské výchovy, nepravidelně zde vaří i žáci dalších ročníků
 • Proměnou prošly učebna TV2 – malá tělocvična (nový gymnastický koberec, zastínění, audiovybavení),  učebna JAZ 1 (nové židle, nový dataprojektor), do chodeb byly dokoupeny sedáky pro odpočinek žáků
 • Pro zajištění bezpečnosti školy byl vybudován provizorní systém školního rozhlasu prostřednictvím telefonů a zcela nová telefonní ústředna
 • Během roku 2020 byl připravován projekt Energetické úspory, kterou mají zajistit rekuperační jednotky a venkovní žaluzie. Vypracovaný projekt však nebyl schválen MŽP ČR k financování z evropských fondů
 • Větší exkurze: Španělsko – Alicante, Ukrajina

 

Školní rok 2020 – 2021

 • Celý školní rok byl ovlivněn pandemií Covid-19 a s tím spojeným uzavřením škol. V mezích opatření byla škola otevřena pro pedagogy, kteří využívali pro výuku vybavení školy, pro žáky, kteří docházeli dle aktuálních opatření na konzultacem a pro čtenáře, kteří si chodili půjčovat knihy do školní knihovny
 • Škola pokračovala v čerpání z projektu Šablony (další vzdělávání pedagogů, projektové dny pro žáky ve škole, projektové dny pro žáky mimo školu,   volnočasové aktivity pro žáky – kluby
 • Od září 2020 jsme zahájili výuku předmětu informatika podle nového ŠVP,  pro potřeby výuky jsme zakoupili Lego Mindstorms a další pomůcky. Abychom zajistili moderní výuku, zahájil jeden vyučující studium informatiky pro výuku na SŠ, další se aktivně vzdělávali v oblasti programování a dalších novinek tohoto předmětu
 • Dokončili jsme novou učebnu – kuchyňku pro žáky, jednou týdně se zde učí vařit terciáni v rámci občanské výchovy, nepravidelně zde vaří i žáci dalších ročníků
 • Z učebny ve vestibulu byla vybudována nová knihovna pro žáky určená i k prezenčnímu individuálnímu studiu
 • Nové vybavení získaly učebny fyziky (Wimshurstům přístroj, parní stroj) a hudebna (kompletní odhlučnění a ozvučení učebny, nové hudební nástroje, velkoplošná obrazovka pro výuku)
 • Od roku 2020 se naše škola zapojila do prestižního programu Cena vévody z Edinburku (DofE)
 • Absolvent naší školy, Matyáš Kozel, vytvořil nové logo školy. Jsou na něm písmena GH Gymnázium Havířov, která jsou stylizována do podoby školy včetně legendární hvězdárny
 • Větší exkurze jsme pro žáky z důvodů omezení nepřipravovali, podařilo se nám uspořádat sportovní kurz pro předmaturitní ročníky, další pravidelné akce.  Terénní praxi pro žáky kvarty jsem přesunuli na září. 

 

Školní rok 2021 – 2022

 • I tento školní rok byl poznamenán omezeními v souvislosti s pandemií Covid-19, školy nebyly plošně uzavřeny, ale jednotlivým třídám byla průběžně nařizována karanténa, výuka byla opět upravována a omezována. Mnohé akce, například adaptační kurzy, se tak podařilo i díky finanční podpoře zřizovatele, MSK, realizovat, a to i pro žáky druhých ročníků, kteří nebyli na akci v předchozím roce.  Důsledněji jsme také dbali na realizaci Dnů s třídním učitelem, které žáci v časech pandemie velmi potřebovali. 
 • Zřizovatel připravil pro školy projekt Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, naše škola se zapojila s připraveným programem Znovu spolu
 • Škola pokračovala v čerpání projektu Šablony II (další vzdělávání pedagogů, projektové dny pro žáky ve škole, projektové dny pro žáky mimo školu,   volnočasové aktivity pro žáky – kluby), v projektu Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání a byla zapojena do programu NPO – národní plán obnovy
 • Během školního roku se začala připravovat velká investiční akce. Z důvodu havárie na elektroinstalaci ve druhém patře budovy B rozhodl zřizovatel, že je nutné rekonstruovat celou elektroinstalaci; díky této rekonstrukci získala škola nové rozvody, koncové slaboproudé zařízení a také lepší auditní pohodu ve třídách díky akustickým podhledům,  první fáze elektroinstalace proběhla během července a srpna 2022
 • Z technických důvodů byl pořízen zcela nový server
 • Materiální vybavení školy bylo doplněno do učeben 2.A (nové lavice a židle přizpůsobené věku dětí), nové noteboky pro žáky do učebny JAZ 2, sada tabletů pro žáky do učebny JAZ 3, v rámci výuky informatiky mohou žáci pracovat s nově zakoupenými stavebnicemi Microbit,  sbírka tělesné výchovy byla obohacena o dvanáct párů nových běžek, žáci se na našich lyžácích učí i běžkovat
 • Významným krokem bylo i vybavení všech tříd dataprojektory, které umožňují moderní metody výuky uplatňovat ve všech třídách
 • Za finanční podpory SRPŠ jsme zlepšili vybavení školní kavárničky, kde mohou žáci trávit svůj volný čas mezi výukovými bloky
 • Školní webové stránky získaly zcela nový grafický i obsahový ráz, díky aktivní a pečlivé práci jsou zdrojem informací pro žáky, rodiče i veřejnost
 • Od září působí na škole nově školní psycholožka, která pomáhá dětem řešit i problémy vzniklé během předlouhé izolace za pandemie
 • Během tohoto školního roku se nám podařilo dohnat lyžařské výcvikové kurzy, na které žáci nemohli z důvodu pandemie odjet v řádných termínech, jednalo se celkem o sedm tříd, které se v tomto roce učily lyžovat. Další akce jsme také s některými omezeními připravili, například pravidelnou exkurzi Po stopách českých spisovatelů. terénní praxe, vodácký kurz

 

  Školní rok 2022 – 2023

 • Během podzimu pracovní skupina připravila žádost do projektu OP JAK s názvem  Šablony III., který jsme po ukončení Šablon II. v lednu 2023  začali čerpat od února téhož roku. Hlavními realizovanými programy jsou DVPP, kluby pro žáky, projektové dny  a tandemová výuka.
 • Druhým rokem jsem se zapojili do projektu NPI a MŠMT Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání. Dalším projektem byl Národní plán obnovy (doučování a zakoupení IT) 
 • Od září se nám podařilo obohatit výuku angličtiny o pravidelné hodiny (jednou týdně) s rodilým mluvčím
 • Během školního roku byly připravovány tři velké investiční akce,
  1. Další etapa kompletní rekonstrukce elektroinstalace (kompletní budova B – proběhlo v červenci a srpnu 2023)
  2. Energetické úspory – Gymnázium, Havířov – Podlesí (rekuperační jednotky do tříd a odborných učeben, venkovní žaluzie do tříd, odborných učeben a kabinetů – proběhlo v červenci až září 2023)
  3. Fotovoltaická elektrárna – bohužel přípravný statický posudek vyšel s negativním výstupem, střechy školy nejsou staticky vhodné pro vybudování FVE
 • I nadále jsme usilovali o zkvalitnění materiálního vybavení školy:  v učebně VT 1 bylo kompletně obměněno IT vybavení, nově byly vybaveny dva kabinety, do laboratoře biologie škola zakoupila za finanční pomoci zřizovatele 12 nových notebooků k elektronickým mikroskopům,  ve čtyřech odborných učebnách se obměnily dataprojektory, pro potřeby údržby rozsáhlého sportovního areálu zakoupila škola nový zahradní traktor
 • Škola pro žáky připravila tyto větší exkurze: Velká BritánieCern ve Švýcarsku, exkurze do Evropského parlamentu ve Štrasburku,  exkurze do Španělska., sportovní exkurze do Rakouska, turistický kurz do Chorvatska. Znovu jsme po době pandemie obnovili výměnné pobyty s německým gymnáziem v Greiz
 • Převzali jsme štafetu organizování Havířovského Majálesu, bohužel počasí nám nepřálo

  Školní rok 2023 – 2024

 • Počty žáků nadále rostou, naplněnost tříd se díky zájmu žáků zvyšuje
 • Škola realizuje čerpání projektu Šablony III OP JAK, pokračujeme v realizaci Pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání, i letos jsme zapojeni do programu Národní plán obnovy
 • Nově se stáváme v rámci konsorcia MSK žadateli o evropské dotace v rámci programu Erasmus +, plánujeme krátkodobé výjezdy žáků do zahraničí a krátkodobé vzdělávací výjezdy pedagogů do zahraničí
 • Během školního roku probíhá ve spolupráci se zřizovatelem, Moravskoslezským krajem,   příprava dvou velkých investičních akcí:
  1. Rekonstrukce elektroinstalace – závěrečná fáze (kompletně budova A)
  2. Rekonstrukce tělocvičny gymnázia – příprava projektové dokumentace, příprava realizace stavby
 • Materiální vybavení školy bylo zkvalitněno v učebnách VT 2 (17 ks nových počítačů pro žáky), pro výuku matematiky byl zakoupen velký interaktivní dotykový displej
 • Z větších exkurzí tohoto školního roku lze jmenovat turisticko-poznávací cestu na Slovensko, adventní Vídeň nebo uspořádání již sedmnácté výměny s partnerskou školou v německém Greiz

 Od roku 2019 se žáci zapojují do prospěšných akcí a sbírek, tradicí se stal předvánoční Charitativní koncert.

Školní ples získal nový hravý rozměr,  v roce 2020 jsme uspořádali ples s názvem Tenkrát na východě, v roce 2023 Tenkrát na západě a v roce 2024 Tenkrát za devatero horami a sedmero řekami.