Vize a směřování školy

Vize školy

Chceme navazovat na dobrou tradici školy, rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v inspirujícím a přívětivém prostředí, nabízet žákům i pedagogům možnost osobnostního růstu a vytvářet podmínky a zázemí pro profesní rozvoj.

Důraz klademe na kvalitní výuku,  propojování vzdělávání ve škole a mimo školu a vytváření podnětného prostředí, materiálního i wellbeingového,  pro rozvoj žáků.

Škola si vymezila tyto základní strategické cíle, které se snažíme naplnit: 

Ověření efektivity kombinovaného vzdělávání: V roce 2021 jsme se zapojili do programu MŠMT  NPI s názvem Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání. Naše gymnázium si stanovilo rytmus cca 6 týdnů prezenční výuky a týden distanční výuky, určeno jen pro žáky předmaturitních a maturitních ročníků. Cílem je vést žáky k odpovědnosti za vlastní rozvoj, k samostatnosti, time managementu, sebevzdělávání.

Rozvoj klíčových kompetencí dle RVP: Škola se snaží rozvíjet a podporovat prvky výuky kritického myšlení, matematické a čtenářské gramotnosti žáků ve výuce. 

Implementace změn RVP: Zvyšujeme metodologické IT kompetence pedagogů i žáků, připravili jsme nové ŠVP pro  předmět informatika. Nově se seznamujeme s novým RVP pro nižší stupeň gymnázia a promýšlíme změny vedoucí k modernější výuce.

Funkční systém kariérového poradenství pro žáky školy: Od září 2024 bude kariérové poradenství na naší škole probíhat nově, s větším důrazem na potřeby a zájmy jednotlivých žáků.  Nová kariérová poradkyně absolvovala v roce 2023/2024 komplexní vzdělávání.

Zvýšení znalosti žáků v oblasti cizích jazyků, zvýšit počet žáků absolvujících mezinárodní jazykovou zkoušku: naším cílem je v souladu s motem ŠVP „Z Havířova do Evropy“ rozvíjet jazykové kompetence žáků, a to nejen prostřednictvím výuky v běžných hodinách a volitelných seminářích, ale také prostřednictvím exkurzí, akcí, soutěží.  Ve škole působí rodilý mluvčí, který vyučuje ve třídách vyššího gymnázia pravidelně jednou týdně, připravili jsme exkurze do Velké Británie, Španělska, Rakouska atd., pokračujeme v realizaci výměnných pobytů s německým gymnáziem  v Greiz, připravujeme zájemce z řad žáků na mezinárodní jazykový certifikát z Aj a Nj, plánujeme i přípravu na certifikáty ze Šj.

Kvalitní prezentace školy: aktivity školy propagujeme nejen prostřednictvím webových stránek, ale i sociálních sítí, aktivní je školní instagramový účet a facebookový účet, spolupracujeme i s tištěnými médii 

Nastavení systematické podpory nadaným a motivovaným žákům: Od února 2024 pilotujeme nový program SOFIA pro motivované a nadané žáky, v němž se mohou individuálně věnovat oblastem, které je zajímají, ve kterých excelují. 

Zkvalitnění materiálního vybavení školy: Během předchozích pěti let jsme vybudovali:

  • Kuchyňku, ve které probíhá výuka vaření pro žáky.
  • Knihovnu pro žáky včetně zázemí pro studium.
  • Sborovničku pro pedagogy. 

Proměnou prošla: 

  • Relaxační zóna pro žáky vedle školního bufetu.
  • Učebna IVT. 
  • Jazykové učebny č. 1 a 2.

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů