SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy

Vlastní webové stránky SRPŠ najdete na adrese https://srps-horni-gympl.webnode.cz

Spolek rodičů a přátel školy je neodmyslitelným článkem naší školy. Je nezávislým dobrovolným spolkem fyzických osob, které se sdružily za účelem společného prosazování oprávněných zájmů žáků školy a jejich rodičů. Nejvyšším orgánem SRPŠ je shromáždění delegátů, do něhož volí každá třída svého zástupce. Rodiče zastoupení ve shromáždění delegátů volí tříčlenný výbor, který je výkonným orgánem a řídí činnost sdružení.

SRPŠ plní důležitou funkci v komunikaci mezi rodiči a školou a významně přispívá ke koordinaci výchovného působení rodiny a školy.

Rodiče a přátelé školy, jako dobrovolní sponzoři, vytvářejí svými finančními dary fond. Z tohoto fondu jsou hrazeny např. veškeré náklady spojené s reprezentací našich žáků v soutěžích a olympiádách, ceny za školní soutěže, příspěvky na zabezpečení maturitních zkoušek a jiné. Velmi důležitá je finanční pomoc fondu při materiálním vybavení odborných učeben a estetizaci školy.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

každý rok vybíráme dobrovolný příspěvek SRPŠ ve výši 400 Kč/rok (horní hranice není určená :-) ).

Tyto finanční prostředky budou použity, stejně jako v minulých letech, na výdaje spojené s hrazením nákladů na žákovské soutěže (jízdné, startovné), nákup potřeb do výuky výtvarné výchovy, pronájmy sálů na slavnostní studentské akce, estetizaci školních prostor, kontakt s partnerskými školami apod. Jednotlivé požadavky učitelů na finanční výpomoc při organizaci akcí schvaluje výbor SRPŠ. Informace o financování aktivit žáků najdete na webových stránkách SRPŠ. příp. Vám je sdělí delegát třídy.

Výběr příspěvků provádí třídní profesor, který předá vybrané příspěvky hospodářce spolku. V případě zájmu je možné zasílat příspěvky i na účet SRPŠ s tím, že do poznámky je nutné uvést jméno a třídu dárce, jinak nelze platbu identifikovat. Číslo účtu je 10 22 72 62 61/6100.

V letošním školním roce bude probíhat další ročník soutěže tříd o nejvyšší vybraný obnos (výsledky z minulých ročníků jsou k nahlédnutí na webových stránkách SRPŠ). Výhry ve výši 3000 Kč, 2000 Kč a 1000 Kč obdrží tři třídy s nejvyšší vybranou částkou v přepočtu na jednoho žáka, pokud zároveň vyberou částku vyšší než 400 Kč na žáka. Soutěž bude ukončena k datu 30.5.2022 tak, aby třídy mohly výhru využít ještě v tomto školním roce. Výhru využije třída dle svých vlastních představ.

Děkujeme, že i s Vaší pomocí můžeme pro naše děti udělat víc.

Výbor SRPŠ