SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy

Vlastní webové stránky SRPŠ najdete na adrese https://srps-horni-gympl.webnode.cz

Spolek rodičů a přátel školy je neodmyslitelným článkem naší školy. Je nezávislým dobrovolným spolkem fyzických osob, které se sdružily za účelem společného prosazování oprávněných zájmů žáků školy a jejich rodičů. Nejvyšším orgánem SRPŠ je shromáždění delegátů, do něhož volí každá třída svého zástupce. Rodiče zastoupení ve shromáždění delegátů volí tříčlenný výbor, který je výkonným orgánem a řídí činnost sdružení.

SRPŠ plní důležitou funkci v komunikaci mezi rodiči a školou a významně přispívá ke koordinaci výchovného působení rodiny a školy.

Rodiče a přátelé školy, jako dobrovolní sponzoři, vytvářejí svými finančními dary fond. Z tohoto fondu jsou hrazeny např. veškeré náklady spojené s reprezentací našich žáků v soutěžích a olympiádách, ceny za školní soutěže, příspěvky na zabezpečení maturitních zkoušek a jiné. Velmi důležitá je finanční pomoc fondu při materiálním vybavení odborných učeben a estetizaci školy.

V roce 2023 přispělo SRPŠ dvěma velkými částkami na: 

  • dovybavení školní kavárničky, která slouží žákům jako odpočinková zóna (částka 29.409, křesílka, stolky, klipy pro dekoraci)


  • dresy žákům pro sportovní reprezentaci (částka 14.242 Kč)

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

 i letos vybíráme dobrovolný příspěvek SRPŠ ve výši 400,- Kč/rok (horní hranice není určená :-) ). 

Tyto finanční prostředky budou použity, stejně jako v minulých letech, na výdaje spojené s hrazením nákladů na žákovské soutěže (jízdné, startovné), pronájmy sálů na slavnostní studentské akce, estetizaci školních prostor, kontakt s partnerskými školami apod. Jednotlivé požadavky učitelů na finanční výpomoc při organizaci akcí schvaluje výbor SRPŠ. Informace o financování aktivit žáků najdete na webu školy, příp. Vám je sdělí delegát třídy. 

Výběr příspěvků provádí třídní profesor, který předá vybrané příspěvky hospodářce sdružení, také je možné zasílat příspěvky i na účet SRPŠ s tím, že do poznámky je nutné uvést jméno a třídu dárce, jinak nelze platbu identifikovat. Číslo účtu je 1022726261/5500.

V letošním školním roce bude opět probíhat soutěž tříd o nejvyšší vybraný obnos. Výhry ve výši 3000,- Kč, 2000,- Kč a 1000,- Kč obdrží tři třídy s nejvyšší vybranou částkou v přepočtu na jednoho žáka, pokud zároveň vyberou částku vyšší než 400,- Kč na žáka. Soutěž bude ukončena k datu 16.12.2023 tak, aby třídy mohly výhru využít ještě v tomto školním roce. Výhru využije třída dle svých vlastních představ.

Děkujeme, že i s Vaší pomocí můžeme pro naše děti udělat víc.

Výbor SRPŠ