Semináře - předposlední ročník

Překladatelský seminář

Vzdělávacím obsahem překladatelského semináře je prohloubení jazykových znalostí a rozvoj jazykových dovedností spojených s překládáním textů. 

Cílem předmětu je naučit žáky schopnosti náhledu na odlišnosti jazyka anglického a českého, jejich specifik souvisejících s překládáním textů písemných i mluvených různých funkčních stylů a komunikačních situací. Zaměřujeme se tedy na rozvoj jazykových dovedností ve spojení s procvičováním zákonitostí gramatických, lexikálních, syntaktických i intertextuálních.

Velký význam je kladen na porozumění sdělení při práci s autentickými texty. Žáci pracují s hotovými překlady, vedou nad nimi diskusi, prohlubují své schopnosti v souvislosti s porozuměním textů prozaických i básnických. Žáci také tvoří své vlastní překlady, na kterých si tříbí schopnosti správného uchopení textů v angličtině a češtině. Hlubší pochopení textů a jejich odlišností v obou jazycích také vede k většímu pochopení podobností i odlišností obou kultur obecně.

Žáci pracují s anglickými odbornými texty, dvojjazyčnými slovníky, používají anglicky psané časopisy, knihy i aktuální texty z internetu, individuálně nebo ve skupinách zpracovávají překlady zadaných textů či rozebírají texty již přeložené a ve fundované diskusi se k nim vyjadřují.Složení komise

Mgr. Jarmila Sivá - siva@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Andrea Dospivová
Cjl, Aj