Podání oznámení - whisleblowing

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace nastavuje pravidla pro oznámení o porušení práva Evropské unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.října 2019 o ochraně osob oznamujícíh porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele takto:    podání oznámení - whistleblowing


"Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření." 


Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

  1. ústně (osobně) v budově Gymnázia Havířov - Podlesí, p. o. na adrese Studentská 1198/11, 736 01 Havířov - Podlesí, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis.
  2.  písemně do schránky umístěné na budově Gymnázia Havířov - Podlesí, p. o. na adrese Studentská 1198/11, 736 01 Havířov – Podlesí. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING ";
  3. telefonicky na přímé vyhrazené telefonní lince  596 475 054
     provozní doba telefonní linky shodná s daty provozní doby gymnázia, vždy 7:30 – 12:30, v době prázdnin je provozní doba gymnázia specifikována na webových stránkách školy
  4. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@gsh.cz