Aktuality

Organizace přijímacích zkoušek

20. 4. 2021 | Informační sdělení | PhDr. Hana Čížová

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dle mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-1 upravujeme průběh konání přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky se konají dle rozpisu, který uchazeči obdrželi spolu s pozvánkou poštou.

Vstup do školy je umožněn od 7:30 – 8:15, uchazeči mohou využít celý rozsah vymezeného času příchodu, abychom zamezili shlukování osob. Administrace ve třídách začíná již v 8:30.

Uchazeči budou vstupovat do školní budovy přes dvůr z ulice F. Hrubína (bude od hlavního vchodu dostatečně značeno), do školy pak může vstoupit pouze uchazeč, případně asistent doporučený PPP.

Hygienická opatření:

Do školy může vstoupit uchazeč, který:

  • Nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • Doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivného antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu provedených ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky

Doklad o negativním výsledku testu lze nahradit:

  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVD-19, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů
  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dni
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu

Uchazeč, který nepředloží potvrzení o negativním testu, který absolvoval na své základní škole, nebo u provozovatele zdravotnických služeb, může absolvovat antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 na gymnáziu před složením přijímací zkoušky.

Uchazeč musí u vstupu do budovy školy předložit originál certifikátu nebo dokladu, dozorující pedagog certifikát nebo doklad zkontroluje a uchazeči vrátí.

Uchazečům doporučujeme absolvovat test na své základní škole nebo u poskytovatele zdravotních služeb, aby byl v den zkoušek klidný, bez obav z výsledku testu prováděného v budově gymnázia.

Termíny, kdy je nejdříve možné provést test pro účely přijímacího řízení, jsou uvedeny v metodice.

Uchazeč, který z důvodu nepředložení negativního testu nekoná přijímací zkoušky, má právo konat zkoušky v náhradním termínu, pokud se do tří dnů od marného uplynutí řádného termínu omluví řediteli školy.

Zároveň doporučujeme zákonným zástupcům, aby byli do začátku přijímací zkoušky se svým synem, dcerou v kontaktu, aby v případě „zapomenutí“ některé náležitosti mohli příslušný dokument dodat.

 

Uchazeč musí mít po celou dobu přijímacích zkoušek v budově školy zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem.

Ve třídách se bude větrat, uchazeč zvolí proto vhodný oděv do místnosti, která je vytápěna, ale zároveň se v ní bude v pravidelných intervalech větrat.

Uchazeč se po příchodu do školy nepřezouvá, v případě zvláště nepříznivého počasí škola poskytne ochranné návleky na obuv.

 

Další organizační zajištění:

Uchazeč při příchodu do třídy předloží:

  • Pozvánku na přijímací zkoušku, kterou obdržel poštou
  • Pomůcky, které jsou uvedeny v pozvánce

Škola zajistí během konání testů a o přestávce dohled nad nezletilými žáky, po skončení přijímacích zkoušek odchází uchazeč domů sám.

Uchazeč je povinen se během přijímacích zkoušek chovat v souladu s pravidly slušného chování a dodržovat školní řád gymnázia.

Uchazeč se smí pohybovat během přijímacích zkoušek jen ve vymezeném prostoru školy, přestávku mezi zkouškami může trávit ve třídě nebo v případě příznivého počasí na školním dvoře, nesmí odcházet mimo pozemek školy.

Ve škole nebude k dispozici žádné občerstvení ani automat, žák si nápoje či svačinu musí přinést s sebou.

Uchazeči si mohou ještě před konání přijímací zkoušky prostudovat doporučení společnosti Cermat, jak k testu přistupovat, jak jej správně vyplnit.

V Havířově 19.4.2021